BONI IQ Test
mart 2000

 


  1. Koji od pet dole ponuðenih odgovora predstavlja najbolje poreðenje?

  YYZZZYZZY je prema 221112112 kao YYZZYZZY prema:

  221221122
  (a)

  22112122
  (b)

  22112112
  (c)

  112212211
  (d)

  212211212
  (e)


  2. Koji od pet dole ponuðenih oblika predstavlja najbolje poreðenje?

  je prema kao prema:


  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  3. Koji od pet donjih oblika je najmanje slièan ostalim?

  N
  (a)

  A
  (b)

  V
  (c)

  H
  (d)

  F
  (e)


  4. Koja reè je najmanje slièna ostalim?

  TRAVA
  (a)

  RAŽ
  (b)

  RISKA
  (c)

  SENO
  (d)

  NAPLEM
  (e)


  5. Koji od pet dole ponuðenih oblika predstavlja najbolje poreðenje?

  je prema kao prema:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  6. Odredi broj koji sledi u nizu::

  1 8 6 10 11 12 16 ?


  7. Koji od pet donjih oblika je najmanje slièan ostalim?

  D
  (a)

  G
  (b)

  O
  (c)

  P
  (d)

  R
  (e)


  8. Toma je stariji nego Marko i Sava je mlaði nego Toma.

  Koja od sledeæih tvrdnji je najtaènija:

  (a) Sava je stariji nego Marko.
  (b) Sava je mlaði nego Marko.
  (c) Sava je istih godina kao i Marko.
  (d) Nemoguæe je reæi koje stariji: Sava ili Marko.

  9. Koji od pet oblika je najmanje slièan ostalim?


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  10. Koji pojam je najmanje slièan ostalim?

  KONJ
  (a)

  ZEBRA
  (b)

  ZMIJA
  (c)

  ZEC
  (d)

  PACOV
  (e)


  11. Cena jednog artikla je snižena za 50%. Za koliko procenata cena istog artikla treba biti poveæana da bi se dostigla prvobitna vrednost?

  25%
  (a)

  50%
  (b)

  75%
  (c)

  100%
  (d)

  200%
  (e)


  12. Koji od pet dole ponuðenih oblika predstavlja najbolje poreðenje?

  je prema kao prema:


  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  13. Koji od pet dole ponuðenih oblika èini najbolje poreðenje?

  je prema kao prema:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  14. Koji od pet donjih oblika je najmanje slièan ostalim?

  X
  (a)

  T
  (b)

  N
  (c)

  V
  (d)

  L
  (e)


  15. Pera, Mika, Laza, i Toza su zajedno kupili korpu sa 144 jabuke. Pera je dobio 10 jabuka više od Mike, 26 više od Laze, i 32 više od Toze.

  Koliko jabuka je dobio Pera?

  73
  (a)

  63
  (b)

  53
  (c)

  43
  (d)

  27
  (e)


  16. Koja od pet reèi najmanje pripada datoj grupi?

  DODIRNUTI
  (a)

  VIDETI
  (b)

  ÈUTI
  (c)

  JESTI
  (d)

  MIRISATI
  (e)


  17. Koji od pet oblika najmanje pripada datoj grupi?


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  18. Koji broj ne pripada datoj seriji?

  4 5 8 10 11 16 19 32 36


  19. Glava ribe je dugaèka 9 cm. Dužina repa je jednaka dužini glave plus polovina dužine tela. Telo ribe je dugaèko koliko i dužina glave plus dužina repa. Koliko je dugaèka riba?

  27 cm
  (a)

  54 cm
  (b)

  63 cm
  (c)

  72 cm
  (d)

  81 cm
  (e)


  20. Ako promenite red slova u reèi "KAIN" dobiæete ime:

  GRADA
  (a)

  OKEANA
  (b)

  REKE
  (c)

  PLANINE
  (d)

  DRŽAVE
  (e)


  21. Dejan ima 15 godina i tri puta je stariji od Sanje. Koliko æe imati godina kada bude bio dva puta stariji od Sanje?

  18
  (a)

  20
  (b)

  24
  (c)

  26
  (d)

  30
  (e)


  22. Koji od dole ponuðenih oblika èini najbolje poreðenje?

  je prema kao prema:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  23. Ako promenite red slova u reèi "ALIMKA" dobiæete ime:

  DRŽAVE
  (a)

  OKEANA
  (b)

  ŽIVOTINJE
  (c)

  GRADA
  (d)

  REKE
  (e)


  24. Koji broj logièki sledi u datoj seriji?

  1 4 8 13 19 26  ?


  25. Koji od pet dole ponuðenih odgovora èini najbolje poreðenje:

  Gorivo je za automobil kao hrana za:

  USTA
  (a)

  STOMAK
  (b)

  ENERGIJU
  (c)

  TELO
  (d)

  ZUBE
  (e)


  26. Koji od pet oblika najmanje pripada datoj grupi?


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  27. Koja od pet reèi ne pripada datoj grupi?

  ALAVA
  (a)
  VASA
  (b)
  DUVAN
  (c)
  SATI
  (d)
  BARI
  (e)

  28. Koji od donjih pet elemenata èini najbolje poreðenje:

  je prema kao prema:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  29. Koji od donjih oblika najmanje pripada ostalima?


  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  30. Ako promenite red slova u reèi "KANTALIT" dobiæete ime:

  DRŽAVE
  (a)

  MORA
  (b)

  GRADA
  (c)

  OKEANA
  (d)

  PLANINE
  (e)


   

      Vaš e-mail :

      Pseudonim :